Kadra

dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD

dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD

Kierownik Katedry Dietetyki i Badań Żywności
Profesor Janusz Kapuśniak w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza zatrudniony jest od 1997 r. przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej od pracownika naukowo-technicznego do prof. Uczelni. Do największych osiągnięć naukowych prof. Kapuśniaka można zaliczyć stypendia przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programów START i KOLUMB, Grant wspomagający FNP dla laureatów Programu KOLUMB, roczny staż naukowy w Carbohydrate Chemistry Group w Department of Food Science and Human Nutrition w Iowa State University w USA oraz uzyskanie Śląskiej Nagrody Naukowej w 2020 r.
Prof. Janusz Kapuśniak jest autorem ponad 75 oryginalnych artykułów naukowych, 5 rozdziałów w monografiach, 5 patentów. Wielokrotnie był zapraszany do wygłoszenia wykładów plenarnych, key-note i sekcyjnych na konferencjach w wielu krajach na całym świecie.
W ostatnich latach kierował lub był członkiem komitetów sterujących 6 projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jest przedstawicielem UJD w European Polysaccharide Network of Excellence (EPNOE) (od 2019 r. wiceprezydentem tego stowarzyszenia) oraz w Centrum Polintegra. Jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk, członkiem prezydium Sekcji Technologii Węglowodanów Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Prof. Kapuśniak pełnił wiele funkcji administracyjnych w Uczelni. Był kierownikiem Zakładu Chemii Ogólnej, Zakładu Biochemii i Technologii Bioproduktów, Katedry Dietetyki i Badań Żywności (obecnie), Dyrektorem Instytutu Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii, Dziekanem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (obecnie).

Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak

Prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak

Profesor nauk rolniczych w dyscyplinie: technologia żywności i żywienia, specjalności: analiza i chemia żywności, technologia żywności. Zainteresowani naukowe: analiza żywności, reologia żywności, jakość i bezpieczeństwo żywności, hydrokoloidy polisacharydowe, substancje dodatkowe. Autor ponad stu publikacji naukowych. Członek Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Redaktor Naczelny czasopisma Żywność-Nauka-Technologia-Jakość.
dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak, prof. UJD

dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak, prof. UJD

Autor ponad 20 publikacji naukowych związanych z żywnością
i żywieniem, kierownik i wykonawca wielu projektów naukowych. Zainteresowania naukowe mikrobiota jelit a otyłość, żywienie dzieci, prebiotyki, probiotyki.
Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki dotyczącej jakości zdrowotnej żywności, przede wszystkim aspektów mikrobiologicznych, mikrobiologii prognostycznej, probiotyków i żywności probiotycznej, technologii mięsa, higieny produkcji żywności oraz systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przetwórstwie żywności, a także analizy ryzyka strat żywności i zrównoważonego rozwoju. Łącznie ponad 500 prac naukowych, popularno-naukowych, podręczników (w tym podręczniki dla uczniów szkół średnich (Towaroznawstwo i Towaroznawstwo żywności) i książek (np. Higiena produkcji żywności, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności), 10 patentów i zgłoszeń patentowych.
Prowadzone przedmioty: Towaroznawstwo żywności, Technologia żywności, Bezpieczeństwo i higiena żywności, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności.
dr Katarzyna Bandurska

dr Katarzyna Bandurska

Doktor nauk biologicznych, specjalność biochemia. Tematyka badawcza skupia się na wykorzystaniu roślinnych systemów ekspresji do produkcji rekombinowanych białek o znaczeniu medycznym. Laureatka programu Homing Plus przyznanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Naukowiec z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą.

Dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. UJD

Dr hab. n. farm. Hanna Mojska, prof. UJD

Specjalista w zakresie bromatologii ze szczególnym uwzględnieniem metabolomiki żywności i żywienia oraz jakości i bezpieczeństwa żywności. Kierownik Pracowni Profilaktyki Chorób Żywieniowozależnych W Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Kierownik projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Fundacji Nutricia. Członek Komitetu Naukowego ds. Żywienia Człowieka Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Technicznego Specjalistycznego ds. Rolnictwa i Żywności Polskiego Centrum Akredytacji, Komitetów Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. Ekspert grup roboczych Komisji Europejskiej, Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Jest autorem ponad 100 publikacji oryginalnych i poglądowych oraz rozdziałów w monografiach krajowych i międzynarodowych.
dr Przemysław Siemion, prof. UJD

dr Przemysław Siemion, prof. UJD

Chemik, doktor technologii żywności i żywienia.
Ponad 20-letnie doświadczenie naukowe i dydaktyczne.
Zainteresowania naukowe: chemia i technologia żywności, modyfikacje polisacharydów.
dr n. farm. Wojciech Woszczyk

dr n. farm. Wojciech Woszczyk

Farmaceuta z prawie 20-letnim doświadczeniem zawodowym, autor publikacji naukowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych.
dr Agnieszka Dudkiewicz

dr Agnieszka Dudkiewicz

Absolwentka Akademii Rolniczej (obecnego Uniwersytetu Rolniczego) in. Hugona Kołłątaja w Krakowie, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie w York (Wielka Brytania) w 2015 r. Od 2013 r. związana z Uniwersytetem w Lincoln jako pracownik badawczy (asystent) a potem również naukowy (wykładowca); a od 2020 r. adiunkt na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Posiada ekspertyzę z zakresu opracowywania metodyk badawczych do analizy żywności a także szeroko pojętą wiedzę praktyczną z zakresu badań jakości żywności w tym aspektów mikrobiologicznych, sensorycznych i chemicznych. Obecne zainteresowania badawcze dotyczą m.in. jakości produktów rolnictwa ekologicznego, ewaluacji diety w różnych grupach populacyjnych i jej wpływu na funkcje psycho-fizyczne, a także badań efektywności modyfikacji diety w celu osiągnięcia efektów zdrowotnych np. wpływu suplementów probiotycznych na absorpcję składników pokarmowych.
dr n.med. Agnieszka Berdowska

dr n.med. Agnieszka Berdowska

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Fizjolog z wieloletnim doświadczeniem akademickim. Zakres działalności naukowej obejmuje m.in. badania nad otyłością i patologią układu pokarmowego. Współautorka wielu artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
dr Kamila Kapuśniak

dr Kamila Kapuśniak

W 2018 roku uzyskałam stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki związanej z żywnością funkcjonalną oraz chemią i analizą żywności. W dotychczasowej pracy naukowej najwięcej uwagi poświęciłam otrzymywaniu i charakterystyce preparatów o potencjalnych właściwościach błonnikowych ze skrobi ziemniaczanej. Obecnie kieruję projektem naukowym Preludium finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wpływ budowy molekularnej produktów depolimeryzacji skrobi otrzymywanych w warunkach kontrolowanego ogrzewania mikrofalowego na ich oporność na trawienie enzymatyczne”. W realizowanych projektach i zadaniach badawczych szczególnie cenię sobie współpracę z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego.
mgr Karolina Górnik-Horn

mgr Karolina Górnik-Horn

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku Dietetyka oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Żywienie i Suplementacja Osób Aktywnych Fizycznie. Czynny dietetyk w prywatnym gabinecie, wykładowca na UJD w Częstochowie, certyfikowany dietetyk przyjazny matce karmiącej oraz szkoleniowiec School Of Insulinresistance Therapy (SOIT) Fundacji Insulinooporność Zdrowa Dieta i Zdrowe Życie.
Mgr Jolanta Krzyżanowska

Mgr Jolanta Krzyżanowska

Absolwentka SGGW w Warszawie, wykładowca w UJD na kierunku Dietetyka w Częstochowie, dietetyk Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi, przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki w Łodzi.
mgr Anita Szczechowicz

mgr Anita Szczechowicz

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego wydziału Biologii w Katowicach oraz dietetyki w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie. Od 12 lat czynny dietetyk, pracownik UJD.
Skip to content