Kierunek studiów Produkcja i Marketing Żywnościstudia inżynierskie (3,5 roku), profil praktyczny, studia stacjonarne i niestacjonarneprzeznaczone są dla osób zainteresowanych produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności.

Celem kształcenia na kierunku Produkcja i Marketing Żywności, studia I stopnia o profilu praktycznym, jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji i przetwarzania żywności oraz marketingu produktów rolno-spożywczych, zarządzania rolnictwem w fazie przetwórstwa, przechowalnictwa oraz dystrybucji, specjalistów wyposażonych w kompetencje łączące specjalistę z technologii żywności ze specjalistą ds. marketingu.

Program kształcenia kładzie nacisk na wykształcenie umiejętności praktycznych, które przygotowują do pracy w różnych w sektorach gospodarki i instytucjach związanych z produkcją żywności i jej zbytem.

Praktyczny charakter studiów pozwoli na zdobycie umiejętności, które przygotowują do podjęcie pracy w zakresie produkcji surowców spożywczych, przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności oraz jej dystrybucji, a także ułatwiających uruchomienie własnej działalności gospodarczej np. w zakresie przetwarzania i zbytu żywności. 

Absolwenci kierunku Produkcja i marketing żywności są przygotowani do pracy w:

  • gospodarstwach rolnych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem surowców pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego;
  • zakładach i instytucjach związanych z produkcją, przetwarzaniem oraz obrotem surowców i produktów żywnościowych;
  • zakładach żywienia zbiorowego;
  • laboratoriach związanych z oceną jakości żywności;
  • instytucjach otoczenia rolniczego, ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach administracyjnych i gospodarczych związanych z branżą rolniczą i spożywczą;

oraz są przygotowani do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji, przetwarzania oraz dystrybucji żywności.

Absolwent studiów I stopnia kierunku Produkcja i marketing żywności
w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Ponadto absolwent może kontynuować kształcenie w ramach: studiów kształcenia podyplomowego oraz kursów specjalistycznych.

Studia uruchomione będą od roku akademickiego 2021/2022.

Skip to content