Tematyka Badań i Oferta

Badania naukowe nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na kierunku dietetyka i żywienie człowieka i dietetyka mają charakter interdyscyplinarny i obejmują zagadnienia badawcze typowe dla takich dyscyplin jak: technologia żywności i żywienia, nauki o zdrowiu, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki chemiczne i nauki biologiczne. Badania naukowe są prowadzone w katedrach Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, głównie w Katedrze Dietetyki i Badań Żywności oraz w Katedrze Biochemii, Biotechnologii i Ekotoksykologii oraz w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Naukowo-Badawczego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, którego cześć stanowi Centrum Innowacji i Badań Żywności Prozdrowotnej (InnoFood).

REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji przetworów warzywno-owocowych nowej generacji wzbogaconych błonnikowym preparatem ze skrobi ziemniaczanej o łaściwościach prebiotycznych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży
rodzaj projektu: POIR.04.01.02-00-0102/17-00 (projekt realizowany w ramach konsorcjum: UJD – Lider, Tymbark, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Politechnika Łódzka i Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie –Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
kwota dotacji: całkowity budżet 7 470 801.02 zł
okres realizacji: 2020 – 2022

Modyfikacja i funkcjonalizacja surowców biopolimerowych pochodzących z przetwórstwa zbożowo-młynarskiego do opracowania biomateriałów nowej generacji
Rodzaj projektu: NCBiR PBS1/A5/2/22/2012
Kierownik projektu; dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD Okres realizacji: 2012 – 2016

Dekstryny ze skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej jako substancje aktywujące rozwój bakterii Bacteroides i ograniczające wzrost Firmicutes, odpowiedzialne za występowanie otyłości i zespołu metabolicznego (badania in vitro i in vivo na zwierzętach
Rodzaj projektu: SONATA NCN DEC-2011/03/D/NZ9/03601)
Kierownik projektu: dr Renata Barczyńska
Okres realizacji: 2012 – 2015

Modyfikacja zespołu mikroorganizmów jelitowych ludzi w różnym wieku pod wpływem prebiotycznych dekstryn (badania in vitro
i in vivo na zwierzętach doświadczalnych)
Rodzaj projektu: MNiSzW N312 335339 Wykonawcy: dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD, dr Renata Barczyńska
Okres realizacji: 2010 – 2013

Badania funkcjonalne chronionego patentem preparatu błonnikowego ze skrobi ziemniaczanej o właściwościach prebiotycznych oraz badania przedwdrożeniowe przetworów warzywno-owocowych z jego dodatkiem
Rodzaj projektu: Inkubator Innowacyjności +
Kierownik projektu: dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJDProjektowanie nowych materiałów polimerowych do produkcji opakowań biodegradowalnych na bazie hydrofobowych pochodnych skrobi
Rodzaj projektu: Preludium 11
Kierownik projektu: mgr Arkadiusz Żarski (doktorant)
Okres realizacji: 2017 – 2018

Wpływ budowy molekularnej produktów depolimeryzacji skrobi, otrzymywanych w warunkach kontrolowanego ogrzewania mikrofalowego, na ich oporność na trawienie enzymatyczne
Rodzaj projektu: Preludium 13
Kierownik projektu: dr Kamila Kapuśniak
Okres realizacji: 2018 – 2019

Projektowanie ekologicznych biodegradowalnych surfaktantów opartych na surowcach odnawialnych
Rodzaj projektu: Preludium 14
Kierownik projektu: mgr Magdalena Roczkowska (doktorantka)
Okres realizacji: 2018 – 2020

 

TEMATYKA BADAŃ

 • Zainteresowania badawcze grupy koncentrują się wokół skrobi i dekstryn skrobiowych, w szczególności ich modyfikacji do celów spożywczych (błonnik pokarmowy, prebiotyki, biosurfaktanty) i niespożywczych (biodegradowalne opakowania, folie rolnicze i ogrodnicze, materiały okrywające do mikrokapsułkowania i kontrolowanego uwalniania substancji biologicznie aktywnych).
 • Kolejnym obszarem zainteresowań badawczych są mikroorganizmy jelitowe dzieci z nadwagą i otyłością oraz modyfikacja ich składu i aktywności pod wpływem dekstryn ze skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej.
 • Dietetycy i lekarze zatrudnieni w Katedrze zajmują się szeroko pojętym poradnictwem żywieniowym i dietoprofilaktyką.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA

 • Złoty medal na 39 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków International Exhibition of Inventions of Geneva 2011. Genewa, Szwajcaria
 • Złoty medal na IV Międzynarodowych Targach Innowacji, Produktów i Technologii w Rolnictwie i Przemyśle Spożywczym AGRO ARCA 2011. Slatina, Chorwacja
 • Złoty medal na międzynarodowej wystawie wynalazków International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEX 2018) w Bangkoku, Tajlandia.
 • Złoty medal i nagroda specjalna na międzynarodowej wystawie wynalazków International Invention Design Competition (IIDC)
 • w Hong Kongu, Chiny.
 • Złoty medal z wyróżnieniem za patent PL224391 Sposób wytwarzania porowatych rusztowań przeznaczonych do hodowli komórek na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2017.

OFERTA BADAWCZA

 • Analiza wiskozymetryczna surowców do produkcji żywności i produktów spożywczych
 • Analiza mikrobiologiczna surowców do produkcji żywności i produktów spożywczych
 • Analiza fizyko-chemiczna surowców do produkcji żywności i produktów spożywczych
 • Sensoryczna ocena jakości żywności
 • Poradnictwo żywieniowe

Wykorzystywana aparatura

 • Wiskozymetr rotacyjny RVA4500 (Rapid Visco Analyzer), Perten Instruments
 • Spektrofotometr przenośny do pomiaru barwy – 3Color SFX50
 • Mikrofalowy system do przeprowadzania syntez chemicznych CEM DISCOVER SP
 • Uniwersalny czytnik mikropłytkowy Elx800UVPC BIO-TEK Instruments
 • Inny sprzęt laboratoryjny pozostający na wyposażeniu: Laboratorium Biologicznych Funkcji Żywności
 • Laboratorium Żywności Funkcjonalnej
 • Laboratorium Chemii i Analizy Żywności
 • Pracowni Technologii Gastronomicznej i Towaroznawstwa oraz Analizy Sensorycznej
Skip to content