Żywienie człowieka i dietetyka – II stopnia

Studia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka przeznaczone są dla absolwentów kierunku Dietetyka zainteresowanych kontynuacją kształcenia z zakresu żywności i żywienia człowieka, chcących nabyć rozszerzone umiejętności praktyczne obejmujące żywienie człowieka w powiązaniu z technologią żywności. Studia te pozwalają rozszerzyć wiadomości i umiejętności z zakresu prawidłowego żywienia i dietetyki, ale również nabyć umiejętności związane z bezpieczeństwem, przetwarzaniem, utrwalaniem i przechowywaniem żywności. Program studiów dostosowany jest do aktualnych wymogów rynku pracy, co przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych absolwentów oraz optymalnego przygotowania ich do przyszłej pracy zawodowej.

 

Zobacz program

Dlaczego warto studiować Żywienie Człowieka i Dietetykę na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza?

  • Program studiów dostosowany do aktualnych wymogów rynku pracy.
  • Praktyczny charakter zajęć (warsztaty, zajęcia realizowane również w zakładach przetwórstwa spożywczego, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne).
  • Wysoka jakość kształcenia.
  • Miła i życzliwa atmosfera sprzyjająca studiowaniu oparta na bezpośrednim kontakcie studenta z wykładowcą.

Absolwent kierunku Żywienie człowieka i dietetyka będzie posiadał umiejętności, które przygotowują go do podjęcia pracy w zakresie przetwarzania, utrwalania, przechowywania i kontroli jakości żywności oraz racjonalnego żywienia indywidualnego i zbiorowego, a także ułatwiających uruchomienie własnej działalności gospodarczej np.  w zakresie przetwarzania żywności czy gastronomii.

Absolwenci kierunku Żywienie człowieka i dietetyka są przygotowani do pracy w:

  • zakładach przemysłu spożywczego;
  • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach cateringowych obsługujących szpitale oraz inne placówki zbiorowego żywienia;
  • instytucjach i zakładach prowadzących żywienie zbiorowe;
  • instytucjach promujących zdrowe żywienie; instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się, przetwórstwem, obrotem oraz kontrolą żywności;
  • instytucjach naukowo-badawczych; stacjach sanitarno-epidemiologicznych; organizacjach konsumenckich;
  • prowadząc własną działalność gospodarczą związaną z żywnością oraz żywieniem człowieka.

Ponad to absolwent kierunku Żywienie człowieka i dietetyka  nabył umiejętności ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz może podjąć kształcenie w szkole doktorskie jak również może kontynuować kształcenie w ramach: studiów kształcenia podyplomowego oraz kursów specjalistycznych.

Zapisz się na studia II stopnia na kierunku Żywienie człowieka i dietetyka

Skip to content